0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGATTA.pl

 

Sklep internetowy prowadzony pod adresem http://www.regatta.pl jest własnością: Regatta-Polska Sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Częstochowska 5, 32-085 Modlnica, NIP 522-296-07-20, REGON 142589899 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 365007 o kapitale zakładowym w wysokości 50000zł.

§ 1

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umów Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie.

2. „Sprzedawca” - Regatta-Polska Sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Częstochowska 5, 32-085 Modlnica, NIP 522-296-07-20, REGON 142589899 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 365007 o kapitale zakładowym w wysokości 50000zł.

3. „Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług” – dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

4. „Sklep” – platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę dostępna pod adresem URL http://www.regatta.pl

5. „Dział Obsługi Klienta" -  za pomocą którego Klient może skontaktować się z obsługa sklepu internetowego oraz uzyskać informacje związane z zamówieniem towarów pod adresem e-mail: regatta@regatta.pl lub telefonicznie 12 2919111 w dni robocze od 8 do 16. Koszt połączenia według taryfy operatora.

6. „Towary” – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą ustalonej ceny.

7. „Umowa Sprzedaży/Umowa”– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Umowa Sprzedaży określa w szczególności towar, jego cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

8. „Zamówienie” - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

9. „Koszyk zamówień” – usługa dostępna w serwisie www.regatta.pl, udostępniona Klientom i pozwalająca im na złożenie zamówienia, Klienci za jego pośrednictwem mogą wybierać Towary, ich ilość oraz przeliczać koszty.

10.  „Konto Klienta” – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach sklepu zgodnie z regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie sklepu.

11. „Treści cyfrowe” -  dane opracowane i dostarczone w formie cyfrowej.

12. „Usługa świadczona drogą elektroniczną" – usługa świadczona przez Usługodawcę na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.

13. „Gwarancja” - zobowiązanie przedsiębiorcy lub producenta („gwarant”) wobec konsumenta, poza jego zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi gwarancji zgodności, do zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towarów, ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu, jeśli nie spełniają one specyfikacji lub każdego innego warunku niezwiązanego ze zgodnością określonego w oświadczeniu gwarancyjnym lub w odpowiedniej reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem.

14. „Newsletter”-  bezpłatna usługa dostarczana przez sprzedawcę na wyraźną zgodę klienta, na wskazane przez niego konto poczty internetowej, dotycząca cyklicznych informacji na temat sklepu.

15. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (raDz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

§ 2

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Regatta-Polska Sp. z o. o. sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego www.regatta.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Za pośrednictwem internetu sklep www.regatta.pl zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat swojej oferty oraz umożliwia klientom zakup towarów znajdujących się w ofercie sklepu, za pomocą koszyka zamówień, umożliwia utworzenie i prowadzenie konta klienta i przechowywanie i udostępnianie tam historii zamówień, oraz subskrypcję newslettera, zawierającego informacje handlowe.

4. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień określonych w § 1 ust. 8.

 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług. Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian.

2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Klient zobowiązany jest do:

- podawania w zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta (w tym nr telefonu, który niezbędny jest do kontaktu z Klientem); niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; 

- korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania sklepu; zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu

- niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

3. Regatta-Polska Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Regatta-Polska Sp. z o.o. zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Regatta-Polska Sp. z o.o.

 

§ 4

SPRZEDAŻ

1.Jako dowód zawarcia transakcji Sprzedawca wystawi  fakturę elektroniczną dostarczoną na adres email Kupującego. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Klienta Kupującego lub podany przez niego podczas składania zamówienia.

2. Sklep Regatta.pl umożliwia dokonywanie zakupów drogą elektroniczną bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w systemie. W celu dokonania zakupu wystarczy dodać wybrane produkty do koszyka i postępować według wskazanych na ekranie poleceń.

3. Wszystkie ceny towarów podane są w polskich złotych, zwierają podatek VAT oraz cła, nie posiadają ewentualnych kosztów transportu.

4. W celu dokonania zamówienia należy:

- Wejść na stronę sklepu www.regatta.pl, dokonać wyboru towaru (rodzaj towaru , jego kolorystyka, rozmiar itp.) z oferty Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i umieścić go w koszyku zamówień.

- Klient ma możliwość edycji zamówienia i korekty wprowadzonych danych aż do momentu zatwierdzenia zamówienia.

- Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, w zamówieniu podane bedą następujące informacje: zamawiane towary (przedmioty), cena poszczególnych towarów, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy (jeśli występują), oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy oraz czasu dostawy.

- Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta w przypadku płatności z góry, natomiast w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.

- Klient może założyć Konto Klienta, logując się na stronie www.regatta.pl. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie linku aktywacyjnego, zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

- Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

- Niedokonanie płatności przez Klienta w terminie 7 dni od jego złożenia skutkuje anulowaniem zamówienia. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze zdania poprzedniego nie stosuje się.

- Regatta- Polska Sp. Z o.o. dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę elektroniczną lub na żądanie nabywcy fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż.

- W przypadku niemożliwości realizacji opłaconego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta i dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków (ceny i kosztów przesyłki jeżeli Klient je ponosił) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

§ 5

CENY / PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

3. Klient ma możliwość zapłaty za towar wedle wybranej przez siebie metody płatności:

- Przelewem internetowym w formie przedpłaty całej kwoty na rachunek bankowy:

ING Bank Sląski 61 1050 1012 1000 0090 3017 7258

- gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów.

- w formie płatności elektronicznej kartą płatniczą lub kartą kredytową, za pośrednictwem serwisu e-service: 

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

4. Koszty dostawy oraz czas realizacji zamówienia do klienta, zawiera poniższa tabela opłat:

Dostawca

Czas dostawy

Koszt dostawy bez pobrania

Koszt dostawy z pobraniem

Poczta kurierska

od 4 dni roboczych

do 14 dni roboczych

11,99zł

16,99zł 

 

Firma Regatta Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć zamawiany towar w terminie nie przekraczającym 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 90 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Dz.U. 2014 poz. 827)

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 90-dniowego terminu na odstąpienie od umowy (w tym w szczególności Usług Abonamentowych);

- umów dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- dostarczania prasy;

- usług w zakresie gier hazardowych.

2. Rozpoczęcie świadczenia przez Sprzedawcę usług (w tym w szczególności Usług Abonamentowych) następuje z chwilą gdy Konsument wyrazi swoją zgodę na rozpoczęcie ich świadczenia w dowolnej formie, nie później niż z chwilą dobrowolnego rozpoczęcia przez Konsumenta korzystania z tych usług.

3. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, wygasa po 90 dniach od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

4. W celu odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Konsument może:

- wysłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu;

- poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.

5. Konsument informuje Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy, pakuje towar w stanie niezmienionym tj. nieużywanym, z dołączonym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu (faktura VAT) i odsyła towar do Sprzedającego lub na życzenie klienta Sprzedający zamawia na swój koszt kuriera po odbiór przesyłki zwrotnej (do zwrotu jednego zamówienia sprzedajacy może zamówić kuriera tylko raz). Jeżeli doszło do zmiany stanu towaru przekraczającej zakres zwykłego zarządu, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w granicach przewidzianych przepisami prawa.

6. Podstawą zwrotu towaru jest poprawnie wypełniony formularz zwrotu dostępny w załączniku .

7. Konsument pokrywa wyłącznie koszt opakowania oraz zabezpieczenia zwracanych produktów.

8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wartość zamówionego towaru nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym produktem/produktami. Sprzedawca na swój koszt odbiera zwracany towar od Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Jeżeli konsument odeśle towar na swój koszt sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie, tylko w przypadku gdy klient odsyła zwracany towar na własny koszt. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. 

10. W przypadku, gdy dostawa była dokumentowana fakturą, Kupujący zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, wystawionej w związku z odstąpieniem od umowy, poprzez zaakceptowanie prośby potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail.

11. Wiadomość e-mail wraz z fakturą lub fakturą korygującą jako załącznikiem, będzie wysłana na adres mailowy przypisany do Konta Klienta Kupującego lub podany przez niego podczas składania zamówienia.

 

§ 7

WYMIANA TOWARU

1.     Sklep Internetowy regatta.pl umożliwia wymianę zakupionego towaru w obrębie tego samego modelu (na inny rozmiar lub kolor tego samego produktu) w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w punkcie Odstąpienie od umowy.

2.     Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przesyłki o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru. W tym celu konsument może:

·       skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia i wymiany, określonego w załączniku

·       zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 4 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek „Wymiana”

·       złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany

·       Klient zobowiązany jest zapakować i przygotować przesyłkę, umieszczając w środku formularz wymiany, dowód zakupu oraz odesłać towar w stanie niezmienionym do 14 dni od chęci dokonania wymiany na adres wskazany w Regulaminie.

4. W przypadku gdy, Sprzedawca dokona zwrotu kwoty nadpłaty, o której mowa w § 7 pkt 3 oraz dostawa była dokumentowana fakturą, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą. W takim przypadku przepisy regulaminu zawarte w § 6 pkt 10-12 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

REKLAMACJE TOWARÓW

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w szczególności w przypadku stwierdzenia w dostarczonej pozycji wad technicznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu będącego Konsumentem. Kupujący traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w załączniku.

4. Klient zobowiązany jest zapakować i przygotować przesyłkę, umieszczając w środku formularz reklamacji, potwierdzenie dokonania zakupu (numer zamówienia lub faktury VAT) oraz odeslać towar (na swój koszt) w stanie niezmienionym na adres podany w Regulaminie.

5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6.  W przypadku uwzględnienia reklamacji:

- Sprzedawca nieodpłatnie naprawi lub wymieni towar na nowy;

- w przypadku braku możliwości wymiany towar, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze zostaną wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku gdy, Sprzedawca dokona zwrotu kwoty, o której mowa w § 8 pkt 6 oraz dostawa była dokumentowana fakturą, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą. W takim przypadku przepisy regulaminu zawarte w § 6 pkt 10-12 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

REKLAMACJE USŁUG

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Sprzedawcy usług oraz pytania dotyczące jej użytkowania należy składać na adres poczty elektronicznej DOK. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Klienta oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji/pytania.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 21 dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz informuje niezwłocznie składającego reklamację, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

3. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień stosownie przedłuża okres rozpatrywania reklamacji/pytania.

 

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Regatta-Polska Sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Częstochowska 5, 32-085 Modlnica, NIP 522-296-07-20, REGON 142589899

2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).

4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego regatta.pl oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.


© Copyright regatta.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Sklepy internetowe CStore
Kontakt ze sklepem
@