0

Program lojalnościowy

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY REGATTA. 

REGULAMIN PROGRAMU GREAT CARD

https://www.greatcard.eu/

I. Słowniczek użytych pojęć:

 1. Organizator – Regatta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Częstochowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365007, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 522-296-07-20 oraz numer REGON 142589899,
 2. Program – program lojalnościowy o nazwie GREATCARD organizowany przez Regatta Polska sp. z o.o., prowadzony we wszystkich sklepach Regatta i sklepach partnerskich, i sklepach internetowych organizatora
 3. Użytkownik – osoba fizyczna,  która przystąpiła do Programu na warunkach określonych przez Organizatora,
 4. Karta GREATCARD – karta fizyczna lub wirtualna oznaczona numerem identyfikacyjnym, przy użyciu której Użytkownik bierze udział w Programie,
 5. Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym przyszły Użytkownik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty GREAT CARD,
 6. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty GREATCARD przez Użytkownika  na jego wniosek w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie,
 7. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Użytkownika
 8. Sklepy – sklepy firmowe Regatta oraz sklepy partnerskie na terenie Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Chorwacji. Lista sklepów w których można używać Karty GREAT CARD jest dostępna na stronie www.greatcard.eu,
 9. Wartości walutowe - wszystkie podane w regulaminie wartości są wyrażone w kwocie brutto,
 10. Marki - marki biorące udział w programie GREATCARD, zakup produktów tych marek uprawnia do naliczenia rabatu lub wykorzystania do ich zakupu voucherów.II. Warunki ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Użytkownik akceptuje przez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym lub w formie elektronicznego potwierdzenia na stronie www.greatcard.eu.
 2. Program jest prowadzony w Sklepach, których lista jest umieszczona na stronie www.greatcard.eu i oznaczonych naklejką GREATCARD. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia liczby sklepów uczestniczących w Programie.
 3. Naruszenie przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty GREATCARD może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.
 4. Organizator nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty GREATCARD jej utratą lub uszkodzeniem.
 5. Karta GREATCARD jest kartą osobistą danego Użytkownika i nie może być przekazywana bądź odsprzedawana osobom trzecim, ani też używana do celów innych niż te, które są opisywane w niniejszym Regulaminie. W związku, z tym pracownik sklepu Regatta ma prawo wymagać okazania dowodu osobistego Użytkownika, posługującego się Kartą GREATCARD.
 6. Marki uczestniczące w programie, których produkty są objęte korzyściami wynikającymi z programu GREATCARD to marki których lista jest podana na stronie greatcard.eu.III. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  • zapoznała się z  warunkami Regulaminu
  • prawidłowo wypełni Formularz Rejestracyjny, podając Imię, Nazwisko, adres email, płeć, kraj pochodzenia
  • podpisała Formularz Rejestracyjny lub wyraziła zgodę elektronicznie na stronach internetowych greatcard.eu lub na powiązanych stronach sklepów współpracujących z Organizatorem, potwierdzając wolę udziału w Programie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z sprzedażą towarów i usług przy użyciu Karty GREATCARD.
  Wówczas otrzymuje Kartę GREATCARD – typ: karta brązowa, bez dodatkowych opłat - albo otrzymuję Kartę GREATCARD wyższego poziomu jeżeli nabyła ją odpłatnie. Ceny Kart GREATCARD są podana w tabelce poniżej:
Typ Karty Cena za kartę
Srebrna 75 złotych
Złota 200 złotychIV. Zasady Programu

 1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Użytkownik otrzymuje Kartę GREATCARD. Karta GREATCARD jest własnością Organizatora.
 2. Karta GREATCARD nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani płatniczą.
 3. Karta GREATCARD każdorazowo uprawnia Użytkownika do otrzymania specjalnego rabatu  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Karta GREATCARD uprawnia do  procentowej zniżki od ceny towaru  zakupionego w sklepach biorących udział w Programie GREATCARD, w sklepie internetowym Organizatora. Po rejestracji i uzupełnieniu danych Karta GREATCARD uprawnia do uzyskania dodatkowych rabatów (przejście na wyższy poziom rabatowania) oraz dodatkowych korzyści takich jak zyskiwanie wartościowych voucherów rabatowych, udział w sekretnych promocjach, możliwość wcześniejszego zakupu w cenach wyprzedażowych i innych korzyści na zasadach określonych przez Organizatora.
 5. Rozróżnia się sześć typów Kart GREATCARD:
  • Karta Brązowa
  • Karta Srebrna
  • Karta Srebrna PTTK
  • Karta Złota
  • Karta Złota PTTK
  • Karta VIP
 6. Poszczególne rodzaje kart różnią się od siebie wartością rabatów udzielanych podczas zakupu towarów. W celu uzyskania karty srebrnej lub złotej uprawniających do zakupu z wyższym rabatem należy posiadać w pełni aktywne konto z uzupełnionymi wszystkimi danymi oraz dokonać łącznego zakupu towarów o wartości co najmniej 2 000 złotych w przypadku karty srebrnej lub co najmniej 5 000 złotych w przypadku  karty złotej. Historia zakupów z wartościami wszystkich paragonów jest dostępna po zalogowaniu się w systemie greatcard.eu na koncie Użytkownika w zakładce „Historia zakupów”. Dla potrzeb obliczenia wartości zakupów w celu uzyskania odpowiedniej karty bierze się pod uwagę wartości zakupów dokonanych w ostatnich dwóch latach.
 7. Obowiązują następujące rabaty, do których są uprawnieni Użytkownicy w zależności od rodzaju posiadanej karty:
 
Karta WYSOKOŚĆ DODATKOWEGO RABATU
TOWAR NIEPRZECENIONY
w cenach pierwotnych
TOWAR PRZECENIONY
BRĄZOWA 20% 10%*
SREBRNA 30% 10%*
SREBRNA PTTK 35% 10%*
ZŁOTA 40% 10%*
ZŁOTA PTTK 50% 50%**
 *) rabat od aktualnie obowiązującej ceny, łączny rabat nie może przekroczyć więcej niż 50% ceny pierwotnej
**) rabat od ceny pierwotnej
 1. Karta VIP jest kartą specjalną wydawaną i aktywowaną przez Organizatora, na zasadach ustalonych przez Organizatora, uprawniającą do zakupów z rabatem 50% od ceny pierwotnej niezależnie od łącznej wartości zakupionych towarów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany progów kwotowych, potrzebnych do otrzymania konkretnego rodzaju karty podczas specjalnych akcji lub na stałe. Zmiany takie będą ogłaszane zawsze na stronach internetowych GREATCARD oraz w sklepach, w których można korzystać z Kart GREATCART, w formie samodzielnego Aneksu do Regulaminu. 
 3. W celu pełnego korzystania z Programu GREATCARD konieczna jest pełna rejestracja karty. W celu pełnej rejestracji należy:
  • wejść na stronę www.greatcard.eu, kliknąć w pole ZALOGUJ
  • w formularzu wpisać adres mailowy podany podczas rejestracji oraz indywidualne hasło ustawione podczas rejestracji lub w procesie odzyskiwania hasła, następnie wcisnąć pod formularzem przycisk ZALOGUJ
  • wypełnić formularz z danymi osobowymi, w tym podanie adresu, daty urodzenia i płci, które są niezbędne w celu dokonywania zakupów w ramach Programu GREATCARD w sytuacji kiedy użytkownik nie ma przy sobie karty,
  • zatwierdzając formularz z danymi osobowymi użytkownik zyskuje voucher rabatowy o wartości 30 złotych. Voucher zostaje aktywowany w momencie kiedy suma zakupów na karcie GREATCARD przekroczy 150zł.
 4. Po pełnej rejestracji karty Użytkownik uzyskuje możliwość:
  • dokonywania zakupów w ramach Programu GREATCARD bez konieczności okazywania karty w chwili zakupu,
  • otrzymywania Voucherów urodzinowych,
  • udziału w Sekretnych Promocjach,
  • udziału w Wcześniejszych Wyprzedażach.
 5. Z Voucherów można korzystać w sklepach, w których można używać Karty GREATCARD oraz w sklepach internetowych Organizatora. W sytuacji kiedy użytkownik ma na swoim koncie Programu GREATCARD więcej voucherów, do jednorazowych zakupów może wykorzystać wyłącznie jeden voucher. System automatycznie dobierze voucher o najlepiej pasującej wartości, dobierając najbliższy voucher o niższej wartości od wartości koszyka zakupów (np. mając vouchery za 30 i 50 złotych, i kupując towar za 40 złotych, system dobierze voucher o wartości 30 złotych; kupując towar o wartości 100 złotych system dobierze voucher o wartości 50 złotych). Vouchery można korzystać tylko na towary Marek biorących udział w programie.
 6. Voucher urodzinowy jest specjalnym typem vouchera, wystawianym w dniu urodzin użytkownika określonym w panelu systemu GREATCARD, o wartości 50zł, możliwym do zrealizowania w momencie wybraniu produktów na kwotę równą lub wyższą niż150zł i jest ważny 10 dni od daty wystawienia. Drugi i następne vouchery urodzinowe są wystawiane nie wcześniej niż 365 dni od dnia wystawienia ostatniego vouchera urodzinowego.
 7. Każy voucher posiada indywidulany termin ważności oraz minimalną wartość koszyka, która musi zostać przekroczona aby voucher został zrealizowany.
 8. Sekretne Promocje są specjalnymi promocjami produktów w super cenach dostępnymi wyłącznie dla Użytkowników Programu GREATCARD, o których Użytkownicy będą informowani newsletterami wysyłanymi nie częściej niż raz na dwa miesiące. 
 9. Wcześniejsze Wyprzedaże są specjalną promocją dla Użytkowników, która daje możliwość zakupu towaru w cenach wyprzedażowych w okresie przed rozpoczęciem wyprzedaży. Lista towarów z cenami wyprzedażowymi, data rozpoczęcia wyprzedaży i okresu od kiedy można korzystać z Wcześniejszej Wyprzedaży i w jakich sklepach zostaną wysłane newsletterem Użytkownikom przed rozpoczęciem wyprzedaży.  
 10. Karta GREATCARD przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy Karty GREATCARD może otrzymać również fakturę VAT.
 11. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepach Regatta oraz sklepach partnerskich jest okazanie Karty GREATCARD lub po rejestracji karty, podanie sprzedawcy swojego Imienia, Nazwiska oraz kodu pocztowego lub emaila zaraz po podejściu do kasy, przed rozpoczęciem skanowania kodów produktów.
 12. Rabaty z dwóch lub więcej Kart GREATCARD nie sumują się.
 13. Lista sklepów Regatta i sklepów partnerskich biorących udział w Programie znajduję się na stronie internetowej greatcard.eu

 

V. Rejestracja Karty

 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny należy przekazać sprzedawcy w sklepie biorącym udział w Programie GREATCARD.
 2. Za prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny  uznaje się:
  • formularz wypełniony w sposób czytelny i zawierający prawdziwe dane osobowe,
  • zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oraz promocji, przez spółkę Regatta - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Częstochowskiej 5, właściciela marki Regatta, Dare2b i Craghoppers (zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych Użytkownika. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne,
  • złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Karty GREATCARD i akceptuje go (regulamin dostępny jest w sklepach biorących udział w Programie GREATCARD oraz na stronie greatcard.eu).VI. Utrata Karty

 1. Użytkownik Karty GREATCARD zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zagubieniu lub kradzieży Karty GREATCARD.

 

VII. Komunikacja z Użytkownikami

 1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w sklepach biorących udział w Programie.
 2. Użytkownik może również kierować swoje zapytania lub zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Programu z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie greatcard.eu.
 3. Użytkownik powinien powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach swoich danych, w szczególności adresowych i kontaktowych, poprzez zmianę danych w panelu użytkownika systemu GREATCARD.VII. Administracja danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Regatta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy 32-085, przy ul. Częstochowskiej 5. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją Programu. Udostępnione dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora dla celów marketingu produktów własnych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz upoważniają Organizatora do wysyłania informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres mailowy oraz telefoniczny na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 z 2002r. z późniejszymi zmianami.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być cofnięte w każdej chwili przez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres: Regatta Polska Sp. z o.o. 32-085 Modlnica, ul. Częstochowska 5, z dopiskiem „Karta GREATCARD” lub odznaczenia właściwej zgodny w panelu użytkownika systemu GREATCARD.VIII. Rezygnacja z uczestnictwa w programie Great Card

 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie Great Card w dowolnym momencie bez podania powodu.
 2. Wysłać pocztą elektroniczną lub listownie informację o rezygnacji z uczestnictwa w programie GREATCARD, zawierającą Numer Karty, Imię i Nazwisko, Email uczestnika oraz jego podpis.
 3. W chwili rezygnacji zostaną usunięte wszystkich dane użytkownika, historia zakupów, niewykorzystane vouchery oraz możliwość zakupu z rabatem uzależnionym od poziomu karty GREATCARD.IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator  zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani poczta elektroniczną na wskazany przez siebie adres do kontaktu. Karta GREATCARD automatycznie traci swoją ważność w przypadku, gdy nie będzie używana przez okres 1 roku lub Użytkownik cofnie Organizatorowi jakąkolwiek zgodę, o której mowa w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wydawania lub użytkowania Karty GREATCARD, jak i korzyści wynikających z jej posiadania, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Zmiany niniejszego Regulaminu nie wymagają zgody Użytkownika, co Użytkownik akceptuje przystępując do Programu.
 3. O zmianie warunków korzystania z Karty GREATCARD.  Organizator zawiadomi Użytkownika wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej lub łączy telekomunikacyjnych stosowną wiadomość. Wprowadzone przez Organizatora  zmiany obejmują automatycznie każdego Użytkownika od chwili wysłania powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres email.
 4. Wszelkie zmiany warunków korzystania z Karty GREATCARD będą ujawnione w Regulaminie dostępnym w każdym Sklepie Regatta który bierze udział w Programie Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
 5. Polityka prywatności REGATTA POLSKA Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem: rodo.regatta.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018.

© Copyright regatta.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Sklepy internetowe CStore
Kontakt ze sklepem
@